VILKÅR OG BETINGELSER

PUNKT 1 DEFINITIONER

Konto:
Kundens personlige miljø, der er tilgængeligt via webstedet ved at indtaste login-oplysningerne.

AGU:
AGU B.V., der er etableret og har kontor i (1812 RK) Alkmaar i Koraalstraat 1, og som er registreret i handelskammerets handelsregister under nummer 37047754.

Generelle betingelser:
De generelle betingelser for AGU.

Login-oplysninger:
Det brugernavn og den adgangskode, som kunden har valgt, og som kunden får adgang til sin konto med.

IP-rettigheder:
Alle intellektuelle ejendomsrettigheder og tilknyttede rettigheder såsom ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, designrettigheder, patentrettigheder, varenavnsrettigheder, databaserettigheder og beslægtede rettigheder samt know-how.

Kunde:
Den fysiske person, der bruger AGU's websted, og som har købt eller ønsker at købe et produkt via webstedet.

Aftale:
Den aftale mellem kunden og AGU, som er indgået via webstedet, og som danner grundlag for kundens køb af et produkt fra AGU.

Produkt:
De produkter, som AGU tilbyder til salg via webstedet, herunder cykeltøj og -tasker, overtøj og tilbehør.

Websted:
Webstedet www.agu.com samt alle underliggende websider.

ARTIKEL 2 ANVENDELSESOMRÅDE

 1. Disse generelle betingelser gælder for ethvert tilbud, som AGU fremsætter på webstedet, for alle aftaler indgået via webstedet og for enhver brug af webstedet.
 2. AGU kan til enhver tid ændre og/eller supplere disse generelle betingelser. Ændringer gælder ikke for allerede indgåede aftaler. Den mest opdaterede version af de generelle betingelser kan findes på webstedet og oplyses til kunden under brugen af webstedet. Hvis kunden ikke accepterer de ændrede og/eller supplerede generelle betingelser, behøver kunden ikke at bestille produktet. Ved fortsat brug accepterer kunden den seneste version af disse generelle betingelser, som er offentliggjort på webstedet.

PUNKT 3. KONTO

 1. For at bestille produkter på webstedet kan kunden oprette en konto på webstedet. En konto kan oprettes ved at gennemgå registreringsproceduren på webstedet. Det er ikke tilladt at oprette en konto i en anden persons eller enheds navn eller på vegne af en andenb person.
 2. Under registreringsproceduren bliver kunden bedt om at give visse oplysninger. Kunden garanterer over for AGU og er selv ansvarlig for at sikre, at de oplysninger, vedkommende giver, når kontoen oprettes, er korrekte, fuldstændige og aktuelle. Hvis kundens oplysninger af en eller anden grund ikke længere er korrekte, fuldstændige eller aktuelle, skal kunden straks ændre sine oplysninger.
 3. Under registreringen skal kunden også give login-oplysninger, som giver adgang til kundens konto. Kunden er selv ansvarlig for at holde sine login-oplysninger hemmelige. Kunden må ikke videregive sine login-oplysninger til tredjeparter eller give tredjeparter adgang til sin konto på nogen som helst måde. Kunden er ansvarlig for og hæfter for enhver brug af sin konto via login-oplysningerne.
 4. Så snart kunden ved eller har grund til at formode, at login-oplysningerne er kommet i uvedkommendes hænder, skal kunden straks underrette AGU herom, uden at dette indskrænker kundens egen forpligtelse til selv at træffe øjeblikkelige og effektive foranstaltninger, såsom ændring af login-oplysningerne.
 5. AGU forbeholder sig ret til at ændre login-proceduren og/eller kundens login-oplysninger, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til webstedets funktion eller kontoens sikkerhed.
 6. Kunden har til enhver tid ret til at opsige sin konto. Dersom kunden ikke handler i overensstemmelse med disse generelle betingelser, er AGU bemyndiget til at opsige kontoen med det samme uden på nogen måder at kompensere kunden for dette. Opsigelse af kontoen har ingen indflydelse på allerede indgåede aftaler.

PUNKT 4 TILBUD OG INDGÅELSE AF AFTALE

 1. Aftalen etableres ved gennemførelse af bestillingsproceduren på webstedet, hvor accept af disse generelle betingelser er en del af procduren.
 2. AGU er ikke bundet af åbenlyse fejl og slåfejl i tilbud og produkter på webstedet. Kunden anerkender, at det leverede produkt i begrænset omfang kan afvige fra oplysningerne på webstedet, herunder fra billederne.
 3. AGU forbeholder sig ret til når som helst at tilpasse produktet eller fjerne det fra webstedet, uden at AGU kan holdes ansvarlig for dette.
 4. Kunden garanterer over for AGU, at de oplysninger, vedkommende giver under bestillingsprocessen, er korrekte, fuldstændige og aktuelle. Kunden anerkender og forstår, at korrektheden, fuldstændigheden og aktualiteten af de leverede oplysninger er af væsentlig betydning for AGU, bl.a. med henblik på levering af de bestilte produkter.

PUNKT 5 PRIS OG BETALING

 1. Alle priser er angivet i euro og er inkl. moms. Webstedet skal underrette om eventuelle yderligere omkostninger såsom forsendelses- eller betalingsomkostninger eller andre offentlige afgifter.
 2. Produktets angivne pris gælder i det øjeblik, denne vises på webstedet. AGU forbeholder sig ret til når som helst at hæve eller sænke priserne på produkter. Sådanne prisstigninger eller -fald har ingen indflydelse på produkter, der allerede er bestilt, men som endnu ikke er leveret.
 3. Kunden kan betale den skyldige pris på den måde, der er angivet på webstedet. Har kunden ikke på forhånd valgt en betalingsmetode, sker betalingen senest 14 dage efter fakturadatoen, medmindre andet fremgår af fakturaen.
 4. Har kunden ikke betalt det skyldige beløb inden for den fastsatte frist, anses kunden for automatisk at misligholde betalingen uden varslingspligt. Kunden skylder fra dette tidspunkt renter af det ubetalte beløb indtil fuld betaling.
 5. Dersom kunden fortsat ikke betaler det skyldige beløb efter en påmindelse eller rykkermeddelelse fra AGU, forbeholder AGU sig ret til at overdrage inddrivelsen til en tredjepart. I så fald skal alle AGU's omkostninger i forbindelse med de forsinkede betalinger, inklusive sagsomkostninger og (ekstra) retslige omkostninger, herunder, men ikke begrænset til, omkostninger til juridisk bistand, fogeder og inkassobureauer, afholdes af kunden.

PUNKT 6 LEVERING

 1. Leveringsfristerne, der er angivet på webstedet og/eller i forbindelse med bestillingsproceduren, er vejledende og kan ikke betragtes som juridiske tidsfrister.
 2. AGU skal levere de af kunden bestilte produkter på den af kunden angivne (leverings)adresse. Dersom kunden bestiller flere produkter, har AGU ret til at foretage delleveringer.
 3. Dersom AGU ikke kan overholde dette (enten permanent eller midlertidigt), skal AGU informere kunden om dette så hurtigt som muligt. AGU skal enten tilbyde kunden et alternativt produkt eller tilbyde mulighed for at ophæve aftalen. Ved ophævelse af aftalen skal AGU inden 30 dage tilbagebetale det beløb, der svarer til de ikke leverede produkter, som kunden allerede har betalt.
 4. Alle produkter leveret af AGU forbliver AGU's eller dennes leverandørers ejendom, indtil kunden har betalt det skyldige beløb fuldt ud, herunder eventuelle skyldige renter og opkrævningsomkostninger.
 5. AGU gør opmærksom på, at produktet skal svare til aftalen. Såfremt et leveret produkt ikke stemmer overens med aftalen, skal AGU uden beregning og inden for rimelig tid erstatte produktet. Efter at kunden har underrettet AGU om afvigelsen.

PUNKT 7 OPHÆVELSE

 1. Inden for 14 dage efter modtagelse af produktet har kunden ret til at ophæve aftalen uden begrundelse, medmindre en af undtagelserne i punkt 6:230p i den (hollandske) handelslov finder anvendelse. Dersom retten til ophævelse gør sig gældende, kan kunden udøve denne ret ved at udfylde den standardormular for ophævelse, som AGU har på sit websted, og ved at returnere denne formular – sammen med de produkter, der er leveret, men ikke ønskes af kunden – til AGU.
 2. Ved ophævelse på grund af § 7, stk. 1, er kunden forpligtet til hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest 14 dage efter erklæringen om ophævelse at tilbagelevere det leverede produkt, som ikke ønskes af kunden. Omkostningerne til returforsendelsen er for kundens regning.
 3. Ved opløsning på grund af § 7, stk. 1, refunderer AGU det af kunden indbetalte beløb på baggrund af aftalen senest 14 dage efter modtagelse af erklæringen om ophævelse. AGU er berettiget til at fratrække værdiforringelsen af produktet fra det beløb, der skal tilbagebetales, i det omfang værdiforringelsen skyldes kundens brug, som går overstiger det, der er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion.
 4. Hvis kunden har valgt en anden forsendelsesmetode end standardforsendelsesmetoden, refunderer AGU kun omkostningerne til standardforsendelsen.
 5. Kunden anerkender og accepterer, at denne på baggrund af artikel 6:230p i den (hollandske) handelslov ikke har ret til at ophæve leveringen af produkter, der ikke er egnede til returnering af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager, og hvis emballage er brudt efter forsendelsen.

PUNKT 8 FORTROLIGHED

 1. Når du besøger webstedet, afgiver en ordre eller indtaster login-oplysninger, bliver der leveret (personlige) oplysninger til AGU. Disse (personlige) oplysninger skal behandles i overensstemmelse med AGU's fortrolighedserklæring samt gældende love og bestemmelser.

PUNKT 9 OVERENSSTEMMELSE

 1. Hvis et produkt ikke overholder aftalen, skal AGU efter eget valg reparere produktet uden beregning og inden for en rimelig tidsperiode eller, i tilfælde af et manglende produkt eller manglende dele af dette, levere alligevel. Dersom reparation ikke er mulig eller ikke kan forventes af AGU, skal AGU erstatte produktet.
 2. Hvis AGU ikke har repareret produktet inden for rimelig tid, er kunden berettiget til at henvende sig til en anden part for at få det repareret. AGU skal herefter godtgøre rimelige omkostninger, som denne tredjepart pådrager sig i forbindelse med reparationen.
 3. En klage over produktets manglende opfyldelse af aftalen er ikke mulig, hvis det allerede var kendt eller med rimelighed kunne have været kendt af kunden ved aftalens indgåelse, at der var en mangel, eller hvis det købte produkts art eller manglens art er i strid hermed.
 4. En betingelse for, at der foreligger en ret til erstatning (for skader) er altid, at kunden giver AGU skriftlig meddelelse (e-mail også inkluderet) om skaden så hurtigt som muligt efter dens indtræden. Ethvert krav mod AGU om erstatning for skader bortfalder ved udløbet af tolv (12) måneder efter kravets indtræden.

PUNKT 10 DIVERSE

 1. AGU kan overdrage aftalen og/eller de rettigheder og forpligtelser, der følger af aftalen, til tredjepart eller ansætte tredjepart til at udøve sine rettigheder og/eller fuldføre sine forpligtelser i henhold til aftalen. AGU skal rettidigt underrette kunden om enhver overdragelse af aftalen til tredjepart. Såfremt kunden anser overdragelsen til tredjepart for uacceptabel, kan kunden ophæve aftalen.
 2. Kunden kan ikke overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjepart.
 3. Brugen af webstedet, disse generelle betingelser og/eller aftalen er udelukkende underlagt hollandsk lovgivning.
 4. I det omfang indenlandske eller internationale juridiske regler ikke foreskriver andet, skal alle tvister, som måtte opstå på grund af eller er forbundet med webstedet, disse generelle vilkår og betingelser og/eller aftalen alene indbringes for den kompetente domstol i Amsterdam, medmindre kunden inden for en måned efter, at AGU har påberåbt sig denne bestemmelse, skriftligt erklærer, at han ønsker at afgøre tvisten ved en domstol, som er udpeget ved lov.

GÅ IKKE GLIP AF AGU

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær den første til at modtage vores tilbud, nye kollektioner og nyheder om AGU. Du kan altid afmelde dig via linket nederst i vores e-mails.