ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

Account:
De persoonlijke omgeving van de Klant, toegankelijk via de Website door middel van het invoeren van de Inloggegevens;

AGU:
AGU B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1812 RK) Alkmaar aan de Koraalstraat 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37047754;

Algemene Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden van AGU;

Inloggegevens:
De door de Klant gekozen gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de Klant toegang krijgt tot zijn Account;

IE-rechten:
Alle intellectuele eigendomsrechten en daaraan verwante rechten zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede knowhow;

Klant:
De natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website van AGU en via de Website een Product heeft gekocht of wenst te kopen;

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen de Klant en AGU die via de Website wordt gesloten, op grond waarvan de Klant een Product bij AGU koopt;

Product:
De producten die AGU via de Website te koop aanbiedt, waaronder fietskleding en -tassen, outdoor kleding en accessoires;

Website:
De website www.agu.com, alsmede alle onderliggende webpagina’s.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van AGU op de Website, op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst en elk gebruik van de Website.

 2. AGU kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden en worden tijdens het gebruik van de Website onder de aandacht van de Klant gebracht. Indien de Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan de Klant het Product niet bestellen. Bij voortgezet gebruik accepteert de Klant de meest recente en op de website gepubliceerde versie van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Account

 1. Om Producten op de Website te bestellen kan de Klant een Account aanmaken op de Website. Een Account kan aangemaakt worden door het doorlopen van het registratieproces op de Website. Het is niet toegestaan een Account aan te maken op naam van een ander of ten behoeve van een ander.

 2. Tijdens het registratieproces wordt de Klant verzocht bepaalde informatie te verstrekken. De Klant staat er jegens AGU voor in en is er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Account verstrekt correct, volledig en actueel is. Wanneer de gegevens van de Klant niet meer actueel, volledig of correct zijn, om welke reden dan ook, dient de Klant zijn gegevens onverwijld aan te passen.

 3. Tijdens de registratie moet de Klant tevens Inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Account. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. Het is de Klant niet toegestaan zijn Inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van zijn Account wordt gemaakt.

 4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant AGU daarvan onverwijld op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

 5. AGU behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website of de veiligheid van het Account.

 6. De Klant heeft het recht om op elk gewenst moment zijn Account te beëindigen. Wanneer de Klant niet in overeenstemming handelt met deze Algemene Voorwaarden, is AGU bevoegd om het Account met onmiddellijke ingang en zoder dat zij daarvoor een vergoeding aan de Klant verschuldigd is, te beëindigen. Beëindiging van het Account heeft geen invloed op reeds gesloten Overeenkomsten.

Artikel 4. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het volledig doorlopen van het bestelproces op de Website, met als onderdeel de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.

 2. AGU is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website. De Klant erkent dat het geleverde Product in beperkte mate kan afwijken van de op de Website gegeven informatie, waaronder de afbeeldingen.

 3. AGU behoudt zich het recht voor een Product op ieder moment aan te passen of te verwijderen van haar Website, zonder dat AGU daarvoor aansprakelijk kan worden gehouden.

 4. De Klant staat er jegens AGU voor in dat de informatie die hij bij het doorlopen van het bestelproces verstrekt correct, volledig en actueel is. De Klant erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang is voor AGU, onder andere ten behoeve van het leveren van de bestelde Producten.

Artikel 5. Prijs en betaling

 1. Alle prijzen worden vermeld in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting (BTW). Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten en andere heffingen van overheidswege.
 2. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven. AGU behoudt zich het recht voor om prijzen van Producten te allen tijde te verhogen of te verlagen. Dergelijke verhogingen of verlagingen hebben geen betrekking op Producten die reeds zijn besteld maar nog niet zijn afgeleverd.
 3. De Klant kan de verschuldigde prijs betalen op de wijze zoals aangegeven op de Website. Indien de Klant niet voor een wijze van betaling vooraf heeft gekozen, geschiedt de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders op de factuur is vermeld.
 4. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet, is de Klant automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. Vanaf dat moment is de Klant tevens de wettelijke rente over het openstaande bedrag tot aan het moment van volledige betaling verschuldigd.
 5. Indien de Klant na een herinnering of aanmaning van AGU nog steeds in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, behoudt AGU zich het recht voor om de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle door AGU gemaakte kosten, zoals proceskosten en (buiten)gerechtelijke kosten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van de Klant.

Artikel 6. Aflevering

 1. Op de Website en/of in het bestelproces gegeven aflevertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.
 2. AGU zal de door de Klant bestelde Producten afleveren op het door de Klant opgegeven (aflever)adres. Wanneer de Klant meerdere Producten bestelt, is AGU gerechtigd de bestelling in delen af te leveren.
 3. Indien nakoming door AGU (blijvend of tijdelijk) onmogelijk is, stelt AGU de Klant daar zo snel mogelijk van op de hoogte. AGU zal de Klant ofwel een alternatief Product aanbieden, ofwel de mogelijkheid bieden de Overeenkomst te ontbinden. Bij ontbinden van de Overeenkomst zal AGU het bedrag corresponderend aan de niet-afgeleverde Producten dat de Klant reeds heeft betaald, binnen 30 dagen terugbetalen aan de Klant.
 4. Alle door AGU afgeleverde Producten blijven eigendom van AGU of haar toeleveranciers totdat de Klant het verschuldigde bedrag, met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten, volledig heeft betaald.
 5. AGU wijst er op dat het Product aan de Overeenkomst moet beantwoorden. Wanneer een afgeleverd Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal AGU kosteloos en binnen een redelijke termijn nadat de Klant AGU op de hoogte heeft gesteld van de non-conformiteit, het Product vervangen.

Artikel 7. Ontbinding

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het volledig doorlopen van het bestelproces op de Website, met als onderdeel de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.

 2. AGU is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website. De Klant erkent dat het geleverde Product in beperkte mate kan afwijken van de op de Website gegeven informatie, waaronder de afbeeldingen.

 3. AGU behoudt zich het recht voor een Product op ieder moment aan te passen of te verwijderen van haar Website, zonder dat AGU daarvoor aansprakelijk kan worden gehouden.

 4. De Klant staat er jegens AGU voor in dat de informatie die hij bij het doorlopen van het bestelproces verstrekt correct, volledig en actueel is. De Klant erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang is voor AGU, onder andere ten behoeve van het leveren van de bestelde Producten.

Artikel 8. Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan AGU verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform het privacy statement van AGU en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 9. Conformiteit

 1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal AGU kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van AGU het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van AGU gevergd kan worden, zal AGU het Product vervangen.
 2. Indien AGU niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is de Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden AGU zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.
 3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op (schade)vergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) bij AGU meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen AGU vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 10. Diversen

 1. AGU mag de Overeenkomst en/of de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien overdragen aan derden, dan wel derden inschakelen om haar rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst uit te voeren. AGU zal een overdracht van de Overeenkomst aan een derde tijdig aan de Klant mededelen. Indien de Klant de overdracht aan een derde niet acceptabel vindt, kan hij de Overeenkomst ontbinden.
 2. De Klant mag de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
 3. Op het gebruik van de Website, deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met de Website, deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de Klant binnen één maand nadat AGU zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, aangeeft dat hij het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter wenst te beslechten.

NIETS MISSEN VAN AGU?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste onze aanbiedingen, nieuwe collecties en nieuws over AGU. Je kunt je altijd afmelden via de link onderaan onze e-mails.